งานในการระดมทุน หรือคราวด์ฟันดิง

การระดมทุนสาธารณะ หรือ Crowdfunding คือ การระดมทุนจากบุคคลทั่วไปเพื่อทำโปรเจค หรือทำธุรกิจ โดยการรวบรวมทุนจำนวนเล็กๆน้อยๆจากผู้คนจำนวนมากผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต อาจจะมาจากการชักชวน หรือการเรียกร้องให้มีการบริจาคเงินจากผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน ส่วนแรก คือ ผู้ริเริ่มโครงการที่ทำการนำเสนอผลงาน หรือแนวความคิดและเหตุผลที่ต้องการเงินทุน ส่วนที่ 2 คือ ผู้คน หรือกลุ่มคนที่สนับสนุนแนวความคิดที่นำเสนอนั้นและส่วนที่ 3 คือ องค์กรสำหรับการจัดการเกี่ยวกับกองทุน หรือแพลตฟอร์มที่นำพาส่วนประกอบทั้งสองส่วนมาเจอกันเพื่อดำเนินการให้แนวความคิด หรือโปรเจคเหล่านั้นเกิดขึ้นได้จริง (wikipedia

 

โดยปกติแล้วการระดมทุนสาธารณะสามารถทำได้  4 แบบ คือ

  1. Donation-based: รูปแบบการบริจาคเงิน เป็นการระดมทุนแบบให้เปล่าๆ ไม่มีสิ่งใดตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุน ส่วนมากจะเป็นองค์กรการกุศลและมูลนิธิต่างๆที่จัดทำโครงการเหล่านี้ขึ้น
  2. Reward-based: รูปแบบของการระดมทุนที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของตัวเงินแต่จะได้รับผลตอบแทนเป็นสิ่งของ หรือสิทธิพิเศษตามที่ได้กำหนดไว้
  3. Peer-to-Peer Lending: รูปแบบของการระดมทุนที่กู้ยืมเงินระหว่างบุคคล 2 คนโดยตรงบนแพลตฟอร์มที่เป็นส่วนกลาง โดยผู้กู้จะต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบจ่ายเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ให้ยืมตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้
  4. Investment-based: รูปแบบของการระดมทุนที่ได้รับผลตอบแทนจากการถือหุ้นและได้รับผลตอบแทนเป็นกำไร เงินปันผล หรือดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสิ่งตอบแทน